ID Company bruger cookies, for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse.
Filter
Salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige bestemmelser
1.1 For aftalen mellem kunden og ID Company gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
1.2 ID Company giver 12 måneders reklamationsret på leverede produkter.
1.3 ID Company indestår for, at leverede varer opfylder kravene til CE-mærkning.
1.4 ID Company forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering forinden aftalens indgåelse.
1.5 Tilbuddet afgivet af ID Company er bindende for ID Company i 30 dage efter datoen for afsendelsen af tilbuddet.
1.6 Tilbud fremsendt af ID Company er fastsat under forudsætning af, at arbejdet kan foregå inden for normal arbejdstid og uden særlige gener.
1.7 Ved normal arbejdstid forstås mandag – torsdag mellem 8.30 og 16.00 og fredag fra 8.30 – 14.30 – undtaget er søn- og helligdage.

2. Ansvarsbegrænsning
2.1 ID Company er ikke ansvarlig, såfremt bygningsmæssige ændringer eller ændringer i indretning og brug af lokalerne påvirker de leverede og installeredes produkters funktion.
2.2 ID Company påtager sig ikke ansvar for produkter eller ydelser leveret af andre end ID Company, herunder fejl eller mangler ved computer netværk leveret af andre leverandører eller kunden selv.
2.3 ID Company kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for skader eller tab, der skyldes data som en evt. licenstager eller tredjemand har indlagt i systemet.
2.4 ID Company er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.
2.5 ID Company er ikke, uanset placering, ansvarlig for tab af elektroniske data, billeder eller lignende.
2.6 Skader på kundens eksisterende IT infrastruktur, herunder men ikke begrænset til hardware og software samt evt. driftsproblemer i kundens netværk kan ikke pålægges ID Company.
2.7 ID Company er ikke ansvarlig og hæfter ikke for fejl, mangler, nedbrud eller defekter ved kundens eksisterende netværk.
2.8 ID Company er ikke ansvarlig for levering af sine ydelser i tilfælde af force majeure, herunder strejke og lockout m.m. Som force majeure anses følgende ikke udtømmende begivenheder – krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, oversvømmelser etc.
2.9 Det påhviler den part der ikke ser sig i stand til at opfylde og overholde sine forpligtelser og leverancer, straks at orientere den anden part herom, herunder hvornår forpligtelsen forventes genoptaget og fyldestgjort.
2.10 ID Company’s ansvar er begrænset således, at erstatning til kunden i intet tilfælde kan overstige DKK 100.000,-.
2.11 ID Company kan alene ifalde dagbodskrav såfremt evt. forsinkelse af installation skyldes forhold der kan lastes ID Company. Evt. dagbodskrav kan aldrig overstige kr. 1000,- pr. dag, max. kr. 5000,- uanset entreprisens størrelse.

3. Godkendelse, ikrafttræden, opsigelse og fortrydelse.
3.1 Aftalen anses for godkendt og i kraft når begge parter skriftligt har accepteret aftalen, eller når kunden har accepteret sit køb på web-shoppen. Accept afgivet på mail anses for at være en gyldig accept.
3.2 ID Company forbeholder sig ret til at annullere aftalen, såfremt den/de bestilte varer ikke kan leveres eller skaffes.
3.3 Kunden har 14 dages fortrydelsesret på indkøbte produkter, dog gælder ingen fortrydelsesret på specielt fremstillet eller indkøbte produkter – eks.vis produkter bestilt af kunden med logo, mærke eller andet kunderelateret genkendelsesmærke på, eller produkter, der er indkøbt specielt til kunden og som normalt ikke forefindes i ID Company’s varesortiment.
3.4 Såfremt kunden ønsker at fortryde køb af et produkt eller en indgået serviceaftale på hardware inden installationen er foretaget, skal dette skriftligt meddeles ID Company på mail salg@idcompany.dk.  Såfremt ID Company har haft udgifter i forbindelse med aftalens indgåelse, eks.vis indkøb af komponenter særligt indkøbt til den konkrete opgave for at kunne opfylde de kontraktlige forpligtelser over for kunden, faktureres kunden for ID Company’s udgifter ved opsigelsen.
3.5 Produkter modtages kun retur i uåbnet original emballage.
3.6 Evt. serviceaftale på hardware træder i kraft, når anlæg, produkter eller ydelser er etableret, dvs. leveret, installeret eller ibrugtaget og en aftale om service er skriftligt accepteret af parterne. 
3.7 Serviceaftale kan alene etableres for en periode på minimum 12 måneder. Såfremt serviceaftalen ikke opsiges jf. gældende opsigelsesvarsel, fornyes serviceaftalen automatisk for yderligere 12 måneder og så fremdeles.
3.8 En service aftale kan opsiges af begge parter med et varsel på 90 dage op til hovedforfald pr. 1. januar.

4. Levering og overgang af risiko
4.1 Levering af varer, incl. licenser, fra ID Company anses for sket, når varen er kommet i kundens besiddelse/varetægt og kunden har en selvstændig råden over varen. Ansvaret og risikoen for varen overgår på samme tid til kunden.
4.2 Produkter købt hos ID Company forbliver ID Company’s ejendom indtil det fulde beløb er betalt og modtaget hos ID Company.
4.3 Kunden er forpligtet til uden ophold og inden for rimelig tid at foretage en indgangskontrol af det leverede.
4.4 Såfremt varen måtte være skadet ved modtagelsen, er kunden forpligtet til straks at gøre ID Company opmærksom herpå, herunder angive hvori fejlen/manglen består. Ved fejl på varer med begrænset holdbarhed, skal fejlen/manglen angives inden udløbet af holdbarheds datoen.

5. Kundens forpligtelser – det installerede anlæg
5.1 ID Company’s egne teknikere forestår installationen på kundens egne servere/PC’ere.
5.2 Kunden er forpligtet til, inden ID Company ankommer hos kunden med henblik på at påbegynde installationen, at sørge for, at de på forhånd stillede tekniske krav stillet af ID Company inden installationen kan påbegyndes, er opfyldt.
5.3 Såfremt installationen ikke kan påbegyndes som aftalt grundet forhold der skyldes kunden, har ID Company ret til at fakturere kunden for merforbrug af tid grundet forsinkelsen.
5.4 Såfremt der er tegnet serviceaftale på hardware leveret af ID Company, skal ID Company til enhver tid have adgang til anlægget.
5.5 Såfremt der er tegnet serviceaftale med ID Company, er kunden forpligtet til ikke at lade anlægget servicere af andre end ID Company i serviceaftalens løbetid, idet ID Company i så fald ikke kan drages til ansvar for evt. fejl, mangler eller nedbrud af anlægget.
5.6 Reparationer på anlægget som følge af udefra kommende begivenheder såsom indbrud, hærværk, indbrudsforsøg, brand etc. er ikke omfattet af en evt. serviceaftale, men udføres for kundens regning.
5.7 ID Company sørger for levering af licens til brug for drift af anlægget, idet der ved licens her forstås en rettighed til at anvende det installerede anlæg/købte software.
5.8 Da licensen alene er en brugsret, er det ikke tilladt at anvende softwaren eller dens bestanddele som grundlag for videreudvikling, udbygning eller anden udnyttelse, eller at overlade eksemplarer af softwaren til andre med sådant formål.

6. Service aftale
Såfremt der er etableret service aftale gælder følgende:
6.1 Aftalen omfatter alene det på fakturaen angivne udstyr samt det installerede software. Hvis ID Company skal udføre service på udstyr der ikke er leveret af ID Company, faktureres dette på særskilt faktura til særskilt timepris.
6.2 Kunden er forpligtet til at holde ID Company informeret og opdateret om den aktuelle installationsadresse for udstyret.
6.3 Service aftalen omfatter forebyggende vedligeholdelse samt udbedring af skader på udstyret der ikke er forårsaget af misbrug, fejlbetjening, reparation udført af 3. mand der ikke er godkendt af ID Company eller almindelig slidtage.
6.4 Aftalen omfatter endvidere løbende softwareopdateringer (inkl. minor & revision). Major software opdateringer er ikke inkluderet, men kan tilbydes separat mod betaling.
6.5 Service aftalen omfatter ikke forbrugsartikler, herunder farvebånd, termoprinthoveder samt udvendig vedligeholdelse, herunder maling og rengøring, men inkluderet i aftalen er reservedele til selve udstyret. 
6.6 Anmeldelse af skader på udstyret påbegyndes i videst muligt omfang via telefon/remote eller på installationsadressen inden for 12 arbejdstimer efter modtagelse af fejlmelding. Service vederlaget omfatter alene reparationer i Jylland, Fyn og Sjælland samt øer der er land- og/eller brofaste med disse.
6.7 Aftalen indeholder telefon/remote support på det udstyr der er omfattet af aftalen.
6.8 Udkald eller support på anlæg der ikke er leveret af ID Company er ikke omfattet af serviceaftalen. Såfremt ID Company skal yde support på sådanne anlæg, vil kunden blive faktureret herfor på særskilt faktura.
6.9 Det er kundens ansvar at sørge for, at udstyret vedligeholdes og renses som anvist af ID Company. Hvis der skulle være spørgsmål omkring dette, er kunden forpligtet til at rette henvendelse til ID Company for at sikre korrekt vedligeholdelse.
6.10 Fejl på printhoveder (ved eftersyn) på DTC-printere er ikke omfattet af service aftalen.
6.11 Kort printere der er ældre end 4 år fra produktionsdato er ikke omfattet af service aftalen, men særskilt årligt eftersyn kan tilkøbes.
6.12 Forbrugsartikler (kort, farvebånd og renseprodukter) skal være leveret af eller godkendt af ID Company til anvendelse i udstyret.
6.13 Kunden er forpligtet til, uden beregning, at stille den fornødne test-tid til rådighed i forbindelse med ID Company’s service på udstyret. Dette gælder både ved vedligeholdelse og tilkald. Såfremt test-tid ikke stilles til rådighed i forbindelse med tilkald, faktureres for kørsel og forbrugt tid særskilt.
6.14 Såfremt kunden oplever fejl på udstyret, kan dette fejlmeldes til ID Company på telefon 72 17 01 40 - #2, eller på mail support@idcompany.dk. Kundenummer og kontaktoplysninger skal oplyses ved henvendelse.

7. Ophavsret
7.1 Ophavsretten til software tilhører ID Company, og gives alene i licens til benyttelse i kundens anlæg. Den må ikke benyttes i anden sammenhæng uden forudgående skriftlig aftale med ID Company.
7.2 Kunden skal hemmeligholde alle tekniske informationer og knowhow angående softwarens funktionsmåde. Kunden må ikke videregive sådan information og knowhow til tredjemand eller anvende en sådan viden som grundlag for opbygning eller udvikling af alternative eller modificerede systemet.
7.3 Kunden må ikke kopiere, ændre, udleje, sælge, distribuere eller overføre nogen del af softwaren.

8. Betalingsforhold
8.1 Alle priser er angivet ekskl. moms hvis intet andet er angivet.
8.2 Ved køb af varer på web-shop er betalingsbetingelserne netto kontant, idet betaling kan foretages ved betaling via mobilepay. Såfremt du er erhvervskunde, skal CVR nummer angives ved købet, idet betalingsbetingelserne for erhvervskunder er 8 dage netto.
8.3 For nye kunder gælder, at ID Company har ret til at kræve hele eller dele af købesummen betalt inden afsendelse af bestilte varer.
8.4 Ved køb af anlæg med tilhørende installation, faktureres i direkte tilknytning af anlæggets etablering/levering. Ved større installationer, er ID Company berettiget til at opkræve a-conto vederlag.   
8.5 Betaling for indgået service aftaler faktureres årligt pr. den 1.december med effekt pr. førstkommende 1. januar. For nyetablerede service aftaler gælder, at disse faktureres fra ikrafttrædelsesdatoen og frem til førstkommende 1. januar, hvorefter der overgås til årlig opkrævning pr. 1. december for et år ad gangen.
8.6 Ved første fakturering af service aftale, skal betalingen være modtaget hos ID Company seneste 30 dage efter modtagelsen af faktura.
8.7 Service aftalen prisreguleres hver den 1. januar med nettoprisindekset jf. Danmarks statistik, dog min. 4%.
8.8 Service aftalen fornys automatisk for yderligere 1 år såfremt opsigelse af aftalen ikke er sket med 90 dages varsel op til hovedforfald pr. 1. januar.
8.9 ID Company er berettiget til at opkræve fakturagebyr.
8.10 Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling, forbeholder ID Company sig ret til at opkræve gebyrer samt beregne sig morarenter på 2% pr. måned samt ved inkasso at beregne 2 x udenretlige inddrivelsesomkostninger jf. bkg nr.601 af 12. juli 2002

9. Misligholdelse
9.1 Såfremt den ene part væsentligt misligholder sine forpligtelser, er den anden part berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.
9.2 Den forurettede part er dog forpligtet til at gøre den misligholdende part opmærksom på misligholdelsen med krav om, at misligholdelsen ophører indenfor 10 arbejdsdage, idet der ellers foreligger væsentlig misligholdelse.
9.3 Følgende forhold anses altid for at være væsentlig misligholdelse:
- Grov eller gentagen overtrædelse eller tilsidesættelse af aftalens bestemmelser
- Manglende eller for sen betaling
9.4 Såfremt en af parterne erklæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, kan den anden part uden varsel ophæve aftalen.

10. Lovvalg og værneting
10.1 Dansk rets almindelige regler finder anvendelse for aftaler indgået med ID Company.
10.2 Såfremt der måtte opstå tvister i forbindelse med indgået aftaler, skal sagen i første omgang søges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal tvisten afgøres ved Sø- og handelsretten i København jf. dansk rets almindelig retsregler. 

 

Log ind

  Opret konto

Opret en konto

  Tilbage

Gendan kodeord

  Tilbage